จ.กระบี่…ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดกระบี่

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 16 กันยายน 2562 16 เวลา 13.30 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายบุญส่ง  สถาพรจิตรกุล หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

ผู้ได้รับการเลือกเป็นประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดกระบี่ ได้แก่ นายวีระเดช แซ่ฮ่อ

(Visited 1 times, 1 visits today)