โครงสร้าง/บุคลากร

นายจรัญ อินทสระ

พัฒนาการจังหวัดกระบี่

นางคันธรส รองรัตนพันธุ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายบุญส่ง สถาพรจิตรกุล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

นายประเทือง ทองกิ้ม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายวรพจน์ แป้นเกิด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุเชต กิตติเรืองระยับ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพนิตนาฎ ตานี

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุรภี ใจเกลี้ยง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางคันธรส รองรัตนพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวยุวดี มีล่าม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศรัณย์นัทธ์ อมรกล

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสิริรัตน์ ศรีวัฒนวรัญญู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสิริพรรณ แก้วนรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตนากร ทองรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนวลจันทร์ เทพเยื้อน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวยุวัลดา ช่วยบำรุง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจรูญ ละงู

พนักงานขับรถ

(Visited 69 times, 1 visits today)