โครงสร้าง/บุคลากร

นายจรัญ อินทสระ

พัฒนาการจังหวัดกระบี่

นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายบุญส่ง สถาพรจิตรกุล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

นางสาวกานดา จิตมานะ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายวรพจน์ แป้นเกิด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพนิตนาฎ ตานี

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุรภี ใจเกลี้ยง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางคันธรส รองรัตนพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวยุวดี มีล่าม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศรัณย์นัทธ์ อมรกล

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสิริรัตน์ ศรีวัฒนวรัญญู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสิริพรรณ แก้วนรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตนากร ทองรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุธาทิพย์ วงษ์สินธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวยุวัลดา ช่วยบำรุง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.กัญญ์วรา เฉียงตะวัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายจรูญ ละงู

พนักงานขับรถ

(Visited 69 times, 1 visits today)