โครงสร้าง/บุคลากร

นายวิชาญ เศรษฐพงศ์

พัฒนาการจังหวัดกระบี่

นางสาววะดี จักรราช

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นายบุญส่ง สถาพรจิตรกุล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม

นางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

นายประเทือง ทองกิ้ม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางพรธฤดี ไชยปรปักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุเชต กิตติเรืองระยับ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพนิตนาฎ ตานี

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุรภี ใจเกลี้ยง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางคันธรส รองรัตนพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวยุวดี มีล่าม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศรัณย์นัทธ์ อมรกล

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสิริรัตน์ ศรีวัฒนวรัญญู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสิริพรรณ แก้วนรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปพิชญา วิมูลชาติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนวลจันทร์ เทพเยื้อน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวยุวัลดา ช่วยบำรุง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจรูญ ละงู

พนักงานขับรถ

(Visited 69 times, 1 visits today)