ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กระบี่ ประชุมทีมงาน สพจ.เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ๘ เส้นทาง กิจกรรมออกแบบการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน