คลังเก็บ: บริการของเรา

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือกบุคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)