คลังเก็บ: บริการของเรา

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกระบี่ กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077464385)

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกระบี่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยส่งเสริมกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกระบี่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยส่งเสริมกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)