มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหาร

.คส.สพจ.กบ ที่ 5.65 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่.

คส.จ.กบ ที่ 1615.65ลว.21เม.ย.65แต่งตั้งคะณะทำงานขับเคลื่อน

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต65

ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใสภายในองค์กร

ประกาศไม่รับของขวัญNo gift policy.65

ภาพกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

รายงานผลโครงการนวัตกรรมสืบสานผ้าไทย.ลมหา

โครงการสร้างความโปร่งใสและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการพช.ใสสะอาด ปี 2565

สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสและปราบปรามการทุจริต

นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกัน

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)