2. ด้านการบริหารงบประมาณ

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วาระการประชุม 4.65

วาระการประชุมครั้งที่3_65.1 เม.ย.65

วาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12_64

วาระประชุม ครั้งที่ (5) 65

วาระประชุม ครั้งที่ 6.65แก้ไข 1ก.ค.65

วาระประชุม1_2565

วาระประชุม2_2565

วาระประชุมประจำเดือน 10_64

วาระประชุมประจำเดือนครั้งที่11_64

(Visited 1 times, 1 visits today)