3. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

งบกำไร-ขาดทุน 64กลุ่มออมทรัพย์ พช.กระบี่

งบดุล 64.กลุ่มออมทรัพย์ฯ พช.กระบี่

ทะเบียนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สพจ.กระบี่

ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ พช.กระบี่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)