มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล

.คส.สพจ.กบ ที่ 5.65 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่.

ภาพการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มีนาคม 65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มีนาคม 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 65

(Visited 1 times, 1 visits today)