มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

.คส.สพจ.กบ ที่ 5.65 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่.

ปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม

ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

ภาพประกาศปฏิญาองค์กรคุณธรรมให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติ

ประกาศปฏิญาองค์กรคุณธรรมให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติ

ปัญหาที่อยากแก้-ความดีที่อยากทำ

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาชุมนใสสะอาด มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม

เกียรติบัตรผลการประเมินองค์กร ระดับคุณธร

(Visited 1 times, 1 visits today)