มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

.คส.สพจ.กบ ที่ 5.65 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่.

.แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาชุมนใสสะอาด มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

กิจกรรมถุงผ้าให้ยืม รณรงค์การใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต งสดใช้โฟรมบรรจุอาหาร

ประกาศนโยบาย มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาชุมนใสสะอาด มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

กิจกรรมถุงผ้าให้ยืม รณรงค์การใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต งสดใช้โฟรมบรรจุอาหาร

ภาพกิจกรรม 5 ส (2)

รายงานปริมาณขยะมูลฝอย ณ มิถุนายน 65

(Visited 1 times, 1 visits today)