พช.กระบี่จับมือกับ ม.ราชภัฏภูเก็ตพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและคุณภาพชีวิต

@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการสัมมนาโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศไทย

โดยมี ผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

(Visited 1 times, 1 visits today)