พช.กระบี่ จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมฯ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการจัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชนมีความรู้และตระหนักถึงจริยธรรมข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่จะนำไปสู่พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 คน โดยมี นางสาวกาญดา จิตมานะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมปกาสัย อาคารหอวัฒนธรรม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5/10

(Visited 1 times, 1 visits today)