พช.กระบี่…ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.30 น.   นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกระบี่  ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีสาระสำคัญในเรื่องการวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563  รวมถึงการพิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกระบี่  ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10  ในการนี้  พัฒนาการจังหวัดกระบี่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)