ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

🦀🦀@ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก🦀🦀

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

—————————————

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.

พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  มอบหมายให้ นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้

  1. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดกระบี่
  2. สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบอุดหนุน งบเงินทุนหมุนเวียน งบบริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  3. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  4. การติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  5. การพิจารณาอนุมัติโครงการ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,650,000 บาท

🌻ในการนี้ นายจรัญ  อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ จะสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายเลขาฯ สนับสนุนให้สมาชิกที่ได้รับเงินสนับสนุนไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ติดป้ายที่มีโลโก้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ทำการกลุ่ม เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสมาชิกกองทุนฯ และขอให้สมาชิกฯที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะร้านค้าชุมชน  เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่เพื่อจำหน่ายในราคาชุมชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน”จังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืน”(Krabi Go Green) และเพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้น  เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก

 

ภาพข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)