ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ หัวหน้าฝ่ายฯ/ พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

(at)(k)(r)(a)(b)(i)(at)
(+)กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก(+)
📣📣
—————————————
🎤🎤วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ หัวหน้าฝ่ายฯ/ พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
1. การแต่งตั้งผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน (รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
2. การรณรงค์ ลด งด การใช้โฟมและถุงพลาสติก ตามนโยบานรัฐบาลฯ
3.การเตรียมความพร้อมการรับรองการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต และกระบี่ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563
4. การวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว(OVC),ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี,SE และการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ทันสมัยตรงใจลูกค้า และนักท่องเที่ยว
5. การวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการน้ำ ด้วย”โคก หนอง นา โมเดล”
6. การวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน
7. การรายงานผลการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกระบี่ ตามนโยบานรัฐบาลฯ จำนวนกว่า 300 กระเช้า เป็นเงินรวมกว่า 400,00บาท
8.การพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 39 โครงการ งบประมาณ 5.68 ล้านบาท
9. การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ของจังหวัดกระบี่
พร้อมนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่องานตามภารกิจกรมฯและจังหวัด ให้สอดคล้องไปด้วยกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเรํจได้อย่างเป็นรูปธรรม
📷ภาพข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)