อพช. ลงใต้ : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

(.)(at)(k)(r)(a)(b)(i)
(+)กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก(+)
—————————————
🎤🎤วันนี้(10 ม.ค. 63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะผู้บริหารจากกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดมมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายจรัญ อิทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ผู้แทนภาคส่วนและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการ“สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าพื้นถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ และยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น โดยโครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”จะเป็นการรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าไทยเพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดรายได้กระจายไปยังชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ก่อให้เกิดรายได้สามารถช่วยสตรียกระดับคุณภาพชีวิต สร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการ นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นให้เกิดค่านิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดบ่งบอกถึงอารยธรรมที่สืบทอดทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน ตลอดจนการเพิ่มรายได้ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายและยกระดับผ้าทอเมืองนครสู่สากล
📷ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)