CDD : (M)(o)(r)(n)(i)(n)(g) (b)(r)(i)(e)(f)(.)(.)(.)

(@)(K)(R)(A)(B)(I)
📣📣 (M)(o)(r)(n)(i)(n)(g)
(b)(r)(i)(e)(f)(.)(.)(.)
—————————————
🎤🎤วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ หัวหน้าฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีสาระสำคัญในการประชุม คือ
1. การลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสภาผู้แทนราษฎร
2. การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. การวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
3.1 การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบดำเนินกิจกรรมตาม”โคก หนอง นา โมเดล”
3.2 การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
3.3 การดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกระบี่
3.4 การดำเนินโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนและวางแผนดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “การรณรงค์ ลด งด การใช้โฟมและถุงพลาสติก” ตามนโยบานรัฐบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
📷ภาพข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)