กระบี่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

กระบี่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
วันที่ 14 ก.พ.2563 เวลา10.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รอง ผวจ.กระบี่ พร้อมด้วย นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายอนุชา ยาอิด เกษตรจังหวัดกระบี่ เข้าติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก พร้อมด้วยนายประทิ่น เขียวผุด พัฒนาการอำเภอ และตัวแทนส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงาน ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้บ้านในยวนแขก หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสามารถ วรรณพรหม ปราชญ์ชาวบ้านฯ เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ เช่น การทำหัตถกรรมจักสานทางปาล์ม เชือกจากต้นกล้วย การแปรรูปและใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติ และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เห็นว่าควรใช้แนวความคิดของนายสามารถ วรรณพรหม ปราชญ์ชาวบ้านฯ เป็นจุดตั้งต้นในการดำเนินงานและแสวงหาเครือข่ายและองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อให้เกิดผลงานที่มีความประณีต ทันสมัย และยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น
ในการนี้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รอง ผวจ.กระบี่ ได้มอบหมายให้นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายอนุชา ยาอิด เกษตรจังหวัดกระบี่ แสวงหาเครือข่ายและองค์ความรู้สมัยใหม่ ตลอดจนเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการต่อยอดการดำเนินงานต่อไป ให้สอดคล้องกับนโยบาย “Krabi Go Green” ของจังหวัดกระบี่ และนโยบายของรัฐบาลต่อไป
📷ภาพ/ข่าว krabi.cdd.go.th

(Visited 1 times, 1 visits today)