จังหวัดกระบี่ฝึกอบรมเชิงวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

จังหวัดกระบี่ฝึกอบรมเชิงวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายบุญส่ง สถาพรจิตรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ในงานเกษตรแฟร์และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9 ณ ห้องพระนาง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมฯ รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้าน การผลิตสินค้าและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เป็นการน าองค์ความรู้ไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถนำวัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ทั้งทางด้านกระบวนการผลิต ด้านบรรจุภัณฑ์ รักษ์โลก ตลอดจนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จะได้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์สภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่ สอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี

(Visited 1 times, 1 visits today)