พจ.กระบี่ ตรวจเยี่ยมติดตามให้กำลังใจ แก่ทีมเจ้าหน้าที่ พช. และภาคีเครือข่ายในการรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 และการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในระดับพื้นที่ ณ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

พจ.กระบี่ ตรวจเยี่ยมติดตามให้กำลังใจ แก่ทีมเจ้าหน้าที่ พช. และภาคีเครือข่ายในการรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 และการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในระดับพื้นที่ ณ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/นักวิชาการฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามให้กำลังใจ แก่ทีมเจ้าหน้าที่ พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหนือคลอง โดยมีนายรัชพล สารดิษฐ์ พัฒนาการอำเภอเหนือคลองให้การต้อนรับ และเดินทางพร้อมติดตามให้กำลังใจทีมภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เวลา 10.00 น. ได้เข้าติดตามและให้กำลังใจแก่กลุ่ม OTOP มะม่วงหิมพานต์ “มะแท็ง” ซึงถือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดกระบี่ ที่มีคุณภาพสูงได้รับการรับรองคุณภาพมากมาย เช่น อย. ฮาลาล,ฯลฯ มียอดจำหน่ายสูงสุดถึงเจ็ดหลัก ในรอบปี และให้กำลังใจกลุ่มสตรี บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ต.เหนือคลอง ในการรวมกลุ่มการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ต่อมา เวลา 12.00 น. ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา ที่ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นเสน่ห์ของชุมชนมากว่า 10 ปี ซึงถึงแม่จะอยู่ในช่วงสถานการณของการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยว และพักแรมอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักและบริการต่างๆ ก่อนจะข้ามเรือจนมาถึงเกาะ บนเกาะยังมีการรวมกลุ่มสตรีเพื่อถักทอผ้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่น ผ้าข้าวม้า และการตัดเย็บเป็นกระเป๋าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวหลายแบบหลายสไตล์ ถือเป็นชุมชนที่มีระบบเศรษฐกิจฐานรากที่มีความเข้มแข็งมั่นคง มีภูมิคุ้มกันสามารถรองรับต่อผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดฯได้เป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)