การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันนี้ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมีประเด็นในการประชุมเพื่อ สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบอุดหนุน งบเงินทุนหมุนเวียน งบบริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ(250,000บาท) โครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 22 โครงการ(3,298,500 บาท)
🌻ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ และคณะทำงานฯ ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)