กระบี่ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอด ขยายผล และสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงผลผลิตของชุมชนสู่การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยMD.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่(วิสาหกิจเพื่อสังคม) โดยโครงการฯกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา หมู่ที่ 1 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย การออกแบบแผนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาด การแบ่งกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาด การจัดทำแผนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาดจังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)