ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นจังหวัดกระบี่ รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ”

27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นจังหวัดกระบี่ รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึก ในความสามารถและในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ฯ ปูชนียบุคคลระดับโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และ เพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ทั่วประเทศที่มีความ ตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม อันประเสริฐ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จะจัดมอบในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” วันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันถึงอนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร อดีตประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ และผู้ริเริ่มก่อตั้งองค์กรกุศลจำนวนมาก เพื่อผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศโดยได้รับความสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และ กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
โดยรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” จังหวัดกระบี่ ที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทหัตถกรรมเครื่องไม้ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือหัวโทงจำลองบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ และ ประเภทหัตถกรรมจักสาน ได้แก่ กลุ่มจักสานไม้ไผ่วังน้ำเขียว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่
(digital camera)ภาพ/ข่าว krabi.cdd.go.th…

(Visited 1 times, 1 visits today)