การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2563

วันนี้ (5 พ.ค.63) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมการประชุม นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ได้มีการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสนับสนุน และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดกระบี่ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พช.กระบี่ ก็ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนขึ้นโดยลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมลง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาด สร้างระยะห่างในสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงนโยบายที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัด พร้อมทั้งติดตามและรับฟังปัญหาการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม จากหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยมีประเด็นสำคัญ คือ สถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน และการส่งเสริมการตลาด การดูแลช่วยเหลือครัวเรือนยากจนโดยใช้เกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) การติดตามการดำเนินงานตามแผนและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัด พช.กระบี่ทุกคน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังสมรรถนะ โดยใช้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการบริการที่ดี ทำงานเป็นทีม ยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรม เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)