มท.3 เดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนบริหารจัดการที่ดินตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

2 พฤศจิกายน  2563 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ของ นายจรูญ เล็กมาก หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยนายจรูญ เล็กมาก ได้ปรับพื้นที่สวนปาล์มข้างบ้าน จำนวน 2 ไร่ มาบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของ “โคก หนอง นา โมเดล”  ทำการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ ดินที่ได้จากการขุดสระมาทำเป็นโคกเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกไม้ 5 ระดับ สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดินและกินหัว และเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ของอำเภอ สร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท รวมถึงมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกันผลิต และร่วมกันจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนั้น นายจรูญ เล็กมาก ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเชิญชวนและเผยแพร่แนวคิด ” โคก หนอง นา โมเดล” ให้แพร่หลายในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง

ทั้งนี้นายจรูญ เล็กมาก มีแผนจะขยายพื้นที่ในการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” จาก 2 ไร่ เป็น 5 ไร่ โดยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในปีงบประมาณ 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ

ในโอกาสนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ชื่นชมการดำเนินการ พร้อมแนะนำให้ปลูกพืชตามประเภท และจำนวนที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อลดปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตรกรตกต่ำ และให้ผลิตในลักษณะรวมกลุ่ม เพื่อสร้างกำลังในการผลิต และอำนาจการต่อรองราคา

(Visited 1 times, 1 visits today)