พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ปิดโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำจังหวัดกระบี่ กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 4

6 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็น ผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และมอบประกาศนียบัตร  รุ่นที่  4 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 56 คน โดยมีนายณรงค์  หนูคง  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่  กล่าวรายงาน  นายกมล  สุปรียสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่  นายสงัด  พืชพันธ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ คณะวิทยากร เข้าร่วมพิธี

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 4 ณ เรือนจำจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยในระหว่างการฝึกอบรมได้มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐาน ความคิด การฝึกวินัย  การลงมือปฏิบัติ  ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง   เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไป

โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม  – 5  พฤศจิกายน  2563 แบ่งการฝึกเป็น  3 ขั้นตอน

กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การสร้างพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น    การปฏิบัติในพื้นที่จริง ขนาด  132   ตารางเมตร  ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน  ปั้นโคก  ขุดหนอง  ทำนาตามภูมิสังคม และขั้นที่ 3  การสรุปและประเมินผล  โดยจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สามารถช่วยเหลือประชาชน  ทำประโยชน์ส่วนรวม   หลังจากนี้แล้วผู้ต้องขังที่จะได้รับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป    จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง    อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน  รักษา ต่อยอด  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิต  ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  และที่สำคัญที่สุด ขอให้ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระเมตตา พระราชทานโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมทั้งขอให้ทุกคนกลับตนเป็นพลเมืองดี และร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)