พช.กระบี่ รับมอบนโยบายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

13 พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.00 น. นายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับดูแลของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

ในการนี้ นายสงัด  พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนงาน

ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ขอให้พัฒนาชุมชนเป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนอย่างเป็นทีม ในการต่อยอด สร้างความเข้มแข็ง สร้างโอกาส สร้างงาน หาตลาด สร้างองค์ความรู้ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)