พช.กระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM)

9 ธันวาคม  2563 เวลา 13.00 น. นายสงัด  พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม

เตรียมความพร้อมครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lap Model for quality : CLM) จำนวน 29 ราย เพื่อแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

โดยมี นางศิริลักษณ์  อุชณรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และนายภวินท์  ทองทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ

ในการนี้ ได้ดำเนินการเลือกผู้ประสานของอำเภอเพื่อประสานการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด ดังนี้

1.นายกมล  กสิคุณ ผู้ประสาน อ.เกาะลันตา  ประธาน

2.นายสุชา  วันศุกร์ ผู้ประสาน อ.เมืองกระบี่  รองประธาน

3.นายก้องภพ  สุธาประดิษฐ์ ผู้ประสาน อ.ปลายพระยา เลขานุการ

4.นายจำเริญ  เขียวขาว ผู้ประสาน อ.เขาพนม

5.นายประกอบ ใหล่ทอง ผู้ประสาน อ.คลองท่อม

6.นายเอกชัย  ไชยสนธ์ ผู้ประสาน อ.ลำทับ

7.นายเอกสิทธิ์  ศรีรักษ์ ผู้ประสาน อ.เหนือคลอง

พช.กระบี่ ข่าว/ภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)