พช.กระบี่ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

17 ธันวาคม  2563 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำบริการงานของรัฐสู่ประชาชนในท้องที่

ได้อย่างทั่วถึงและเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมประชุมกับผู้นำในพื้นที่ดำเนินการ เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ณ โรงเรียนพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ในการนี้ นายสงัด  พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายอภิชาติ  จิตร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและนักการตลาดออนไลน์ ได้เข้าร่วมโครงการด้วย โดยมีกิจกรรมเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1.มอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท

2.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประภัยโควิท 19 จากเครือข่าย OTOP สนามบินจังหวัดกระบี่ จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 3,000 บาท

3.นายสุเชต  กิตติเรืองระยับ พัฒนาการอำเภอเกาะลันตา และทีม พช.เกาะลันตา มอบหมายให้ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้ง 5 ตำบล ๆ ละ 10 คน รวม 50 คน จัดนิทรรศการพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบระดับตำบล พร้อมนำเสนอข้อมูลแต่ละตำบล ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มีข้อสั่งการให้ลูกจ้างเหมาบริการฯ ศึกษารูปแบบการดำเนินงาน ทั้งจากเอกสาร สื่อโซเซียลมิเดีย และการศึกษาจากพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเป็นที่ปรึกษาแก่ครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ

พช.กระบี่ ข่าว/ภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)