จังหวัดกระบี่ Kick Off ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคกหนองนา โมเดล”

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” เพื่อให้ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ความเข้าใจ ในการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สามารถออกแบบและพัฒนาพื้นที่เชิงภูมิสังคม ตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน และเกิดเครือข่ายการขับเคลื่อนในรูปแบบจิตอาสาพัฒนาในทุกพื้นที่ดำเนินงานโครงการ โดยมีครัวเรือนของอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ราย ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม  2563 ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดกระบี่มีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นฯ รวมทั้งสิ้น 1,284 คน แบ่งเป็น 13 รุ่น รุ่นละ 100 คน และรุ่นสุดท้ายจำนวน 84 คน กำหนดดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ นำโดยดาบตำรวจนิรันดร์ พิมล และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้และเป็นครูพาทำ ในการพัฒนาองค์ความรู้ หลักการ วิธีคิด วิธีทำ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการฯ

พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ข่าว/ภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)