“ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ โดยมีนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ

เวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ติดตามการดำเนินงานการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” มาประยุกต์ ต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่ ณ กลุ่มดาหลาบาติก อำเภอเมืองกระบี่ โดยมีนางสาวธนินทร์ธร รักษาวงศ์ ประธานกลุ่ม นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ นางลลิดา พันธ์ุวิชาติกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกระบี่ นางละออง ตันตยกุล หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกระบี่ นางสาวยุวดี มีล่าม พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ และข้าราชการ สพจ.กระบี่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ

เวลา 15.30 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่แปลงของครัวเรือนนายสุนทร เพชรฉวาง หมู่ 3 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม โดยมีนายสุนทร เพชรฉวาง ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการฯ นายประยูร แก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา นายจิตติพงษ์ บุญมณี กำนันตำบลเพหลา และนายอำนวย ยั่งยืน พัฒนาการอำเภอคลองท่อม ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ

เวลา 16.30 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองท่อม โดยมีนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นำเสนอข้อมูลผลการขับเคลื่อนงานตามประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้

  1. 1. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) )

1.1) โครงการ การพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

1.2) การเตรียมรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ (ปปช./ปปท./สตง./ฯลฯ)

1.3) โครงการที่ขอเสนอรับงบประมาณผ่านจังหวัด คือ “โครงการเมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร” ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

  1. 2. การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร” กับโครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการไปแล้ว 1 โครงการ คือ “โครงการผู้ว่าฯ กระบี่ เปิดจวนชวนปลูกผัก ทำปุ๋ยหมักระยะที่ 2” และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คือ “โครงการปลูกผัก ปลูกรัก บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ” ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะนำไปสู่กิจกรรม “แบ่งปันผักให้ชาวบ้าน” ต่อไป
  2. 3. การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
  3. 4. การดำเนินงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การมอบและผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
  4. 5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

5.1) การบริหารงบประมาณ

5.2) การบริหารจัดการหนี้

  1. 6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้ขับเคลื่อนงานโดยยึดกฏ ระเบียบ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับการตรวจติดตามจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าประชุมช่วยกันเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมกลุ่ม”ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกันช่วยสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และในตอนท้าย ผู้ตรวจราชการฯ ได้กล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อ.คลองท่อม ด้วย

ครอบครัวข่าว พช.กระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)