“พช.กระบี่ Kick Off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอภิชาติ จิตร์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “Kick off ระดับจังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพ ณ แปลงเรียนรู้ครัวเรือนนายประจบ จันทร์ดวง ผู้นำต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล ณ หมู่ที่ 8 บ้านเขาตั้ง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลกระบี่น้อย จำนวน 15 คน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 8 คน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน

โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” ณ คลองช่องลม

และเรียนรู้ในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ” ของอาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ และร่วมกันถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ดังกล่าว

 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็น 1 ใน กิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีทั้งสิ้น 7 กิจกรรม ประกอบไปด้วย

– กิจกรรมที่ 1 ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

– กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

– กิจกรรมที่ 3 กระบวนการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

– กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผล

– กิจกรรมที่ 5 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น

– กิจกรรมที่ 6 เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ

– กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียนความสำเร็จ

 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีเป้าหมายการพัฒนาผู้นำชุมชน 15,000 คน จากพื้นที่ดำเนินการ 1,000 ตำบล ทั่วประเทศ ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนคาดหวังว่า “ผู้นำชุมชนมีความสามารถในการขับเคลื่อน บูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ชุมชนมีการบริหารจัดการให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)