พช.กระบี่ เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.
🎯 นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
📌โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
🔹โดยมีประเด็นที่สำคัญในการประชุม ดังนี้
🔸สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564
🔸การดำเนิน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
🔸การทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปี 2564
🔸การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
🔸กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 47 ปี
🔸รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
🔸การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🔸ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
🔸การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🔸การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ
🔸ผลการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัด กรมการพัฒนาชุมชน
🔸การจัดประกวดผ้าไทยพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยขอให้จังหวัดได้เตรียมความพร้อม
🔸 การดำเนินงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.
🔸 การดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
📌ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ด้วย
ภาพ : สพจ.กระบี่/สพอ.เมืองกระบี่/ลำทับ
(Visited 1 times, 1 visits today)