พช.กระบี่ ประชุมพัฒนาการอำเภอ สร้างความเข้าใจในกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคกหนองนา โมเดล

📆วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ประชุมพัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่ ผ่านระบบ Zoom ในการวางแผนแนวทางในกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และระดับครัวเรือน เพื่อดำเนินการในพื้นที่ การสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนควบคุมและกำกับการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ โดย นางสาวยุวัลดา ช่วยบำรุง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รับผิดชอบงานพัสดุ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ และสร้างความเข้าใจแก่อำเภอในการรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างให้จังหวัดทราบ เดือนละ 2 ครั้ง โดยผ่านโปรแกรม Google From 📁📁

📺ภาพ/ข่าว : นักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
(small pink diamond)ครอบครัวข่าว พช.กระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)