พช.กระบี่ เดินหน้าเติมเต็มทักษะองค์ความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 3

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนายภวินทร์ ทองทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ โคกหนองนา โมเดล รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง และอำเภอคลองท่อม จำนวน 75 คน ดำเนินการฝึกอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายภวินทร์ ทองทรัพย์ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เล่าถึงบรรยากาศการในการดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสูระบบเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ โคกหนองนา โมเดล รุ่นที่ 3 ในวันที่ 3 (26 กุมภาพันธ์ 2564) ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ว่า นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จากทั้ง 3 อำเภอ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม ผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. วิชา ” 3 ขุมพลัง กาย ใจ ปัญญา หญ้ามงคล คนเอาถ่าน และการจัดการแปลง”
  2. วิชา ” การแปลงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”
  3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและนำเสนอ ” การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล”
  4. กิจกรรม ถอดบทเรียน “การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล” และฝึกปฏิบัติ “ฐานคนมีน้ำยา”

ซึ่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ที่เป็นเป้าหมายการฝึกอบรม ต่างมีพลังกาย พลังใจ และความพร้อมในการทำกิจกรรมฐานต่างๆ ที่คณะวิทยากรได้เตรียมการไว้ให้เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้ และหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม นพต.อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลองและอำเภอคลองท่อม ก็มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ที่มีความสนใจได้ ต่อไป

ครอบครัวข่าว พช.กระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)