พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 8

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ โคกหนองนา โมเดล รุ่นที่ 8 โดยมี ด.ต.นิรันดร์ พิมล (ลุงดาบ) ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง นายภวินทร์ ทองทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะวิทยากรศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฯ ร่วมในพิธิปิดการฝึกอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง(สวนลุงดาบ) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ จากอำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม และอำเภอลำทับ รวมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)