ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ใส่ผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2564 กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของชาติ และการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ ผู้อาวุโสที่มีคุณูปการต่อจังหวัดกระบี่  โดยมี นายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสงัด  พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานบริเวณต้นโพธิ์ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ในการนี้ พ.ต.ท. ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ใส่ผ้าไทย “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ซึ่ง “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบ ทุกลวดลายล้วนเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannvari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สมารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)