ทีมอำเภอลำทับ – เขาพนม นำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

จังหวัดกระบี่ ดำเนินการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เป็นวันที่ 3 โดยมี นางลลิดา พันธุ์วิชาติกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานฯ และมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ และนางนงนภัส จุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 ชั้น 2

ในการพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด วันที่ 3 มีการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนกิจกรรม ดังนี้

  • เวลา 09.00 – 12.00 น. อำเภอลำทับ นำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรม จำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย
  1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่ ป่าใหม่ หมู่ 3 ตำบลดินอุดม
  2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ได้แก่ นางปธิดา ธนาวุฒิ
  3. กลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าใหม่ หมู่ 3 ตำบลดินอุดม
  4. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ได้แก่ ศอช.ต.ทุ่งไทรทอง

เวลา 13.00 – 16.00 น. อำเภอเขาพนม นำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรม จำนวน 5 ประเภท ประกอบด้วย

  1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่ บ้านบางราโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลสินปุน
  2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ได้แก่ นางอาภร อุดมศรี
  3. กลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล
  4. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ได้แก่ ศอช.ต.เขาดิน
  5. ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ได้แก่ นางธารารัตน์ ขันธ์พระแสง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)