พช.กระบี่ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกิจกรรมที่ 7 โคก หนอง นา โมเดล ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นาง ส.พรชนก แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายกิตติกร สุทธิพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy กิจกรรมการฝึกอบรมระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

 

(Visited 1 times, 1 visits today)