พช.กระบี่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนประจำปี 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Webex

ในการนี้นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Webex ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.การขับเคลื่อนงาน IT  ปี 2565

2.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565

3.การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.Digital Literacy และระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน

5.การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)