พช.กระบี่ อัญเชิญพระพุทธพัฒนปชานาถประดิษฐาน ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

 วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น.

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธพัฒนปชานาถ
มาประดิษฐานประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ โดยมีข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมทำพิธีในครั้งนี้ด้วย

สำหรับ พระพุทธพัฒนปชานาถ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคต ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ ถวายพระนามว่า พระพุทธพัฒนปชานาถ อ่านว่า พระ-พุด-ทะ-พัด-ทะ-นะ-ปะ-ชา-นาด แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ และขอประทานพระอนุญาตเชิญอักษรพระนามย่อ ออป. ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าฐานของพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธรูปปางประทานพร ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชนมีการก่อตั้งครบรอบ 60 ปี โดยมีการสร้างองค์พระบูชา จำนวน 3 ขนาด คือ

1.ขนาดสูง 75 นิ้ว จำนวน 14 องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน 1 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง

2.ขนาดสูง 24 นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม 898 องค์

3.ขนาดสูง 16 นิ้ว และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะกลับดำ เนื้อทองแดง และเนื้อทองเหลือง

ทั้งนี้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารสุขอย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)