จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่ (คจพ.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมคณะคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่ (คจพ.จ) ครั้งที่ 3/2565 คณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรภาคประชนชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อ

1.เรื่องการมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และปลัดจังหวัดกระบี่ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานการขจัดความยากจนฯ ระดับอำเภอ

2.เรื่องรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

3.เรื่องผลการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือในระบบ TPMAP

4.เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565

5.เรื่องรายงานสถานะทางการเงินกองทุนกระบี่มั่นคง

6.เรื่องรายงานช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายฯ

7.การลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาซับซ้อนหลากหลายมิติครั้งที่ 6/2565

(Visited 1 times, 1 visits today)