พช.กระบี่ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2565

 วันที่ 05 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

 

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานและพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการประชุม ณ ประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10

ในการประชุมครั้งที่ 7 มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด ดังนี้

 

เรื่องก่อนวาระการประชุม

1.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รับฟังพระบรมราโชวาท และร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

2.อวยพรวันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกิดในเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 6 ราย

3.มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี ประจำปี 2565

4.มอบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ABC DEF S&P

5.วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

– ไม่มี-

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

6.เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.

 

เรื่องสืบเนื่อง

7.ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

8.การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

9.สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

10.รายงานติดตามลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

 

เรื่องเพื่อทราบ

11.การบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในระบบโปรแกรม Budget and Project Management : BPM

12.กำหนดส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม

13.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

14.การคัดสรรสุดยอด OTOP ระดับประเทศ ปี 2565

15.การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

16.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน

17.โครงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

18.การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)

19.กองทุนแม่ของแผ่นดิน

20.การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

21.การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565

22.การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

23.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้ รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

24.รายงานผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)