เอามื้อสามัคคี “ดำนาชายเล”

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางส.พรชนก แสงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ตำบลเกาะ ลันตาน้อย และร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “ดำนาชายเล” ซึ่งมีครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน และติดตาม สนับสนุน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการ เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่ เป็ด วัว แพะ ปลา และการทำปุ๋ยชีวภาพใช้ในแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ
ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ตำบลเกาะลันตาน้อย และ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)