พช.กระบี่ จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

💠วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมน้ำค้าง ที่ว่าการอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยทีมนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานปกครอง สำนักงานปกครองจังหวัด นักวิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดเวทีถอดบทเรียน และศึกษาวิจัย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย โดยมีเป้าหมายคือผู้เข้าร่วมโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 10 คน นำโดย นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม พร้อมทีมผู้เข้าร่มโครงการฯ โดยมีประเด็นการถอดบทเรียน ดังนี้
1.กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการฯ ประเด็นความสำเร็จของโครงการ กระบวนการ หรือวิธีขับเคลื่อน และปัจจัยสู่ความสำเร็จ
2.กิจกรรมตอบแบบสอบถามการวิจัย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
3.กิจกรรมสรุปผลแบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ
🌟Change for Good🌟 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)