แม่บ้านมหาดไทยกระบี่ ร่วมเอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าวปลูกผัก เน้นย้ำความสำคัญ “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางชนิสา หาญภักดีปฏิมา รองประธานแม่บ้านมหาดไทย และคณะฯ ร่วมกิจกรรมกรรมเอามื้อสามัคคี “เกี่ยวข้าว ปลูกผักสวนครัว” ณ แปลงโคก หนอง นา นายประเสริฐ บุตรมิตร บ้านนาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเหนือคลอง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทีมงานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอเหนือคลอง คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

กิจกรรมการเอามื้อสามัคคีในวันนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การเกี่ยวข้าว การปลูกผักสวนครัว โดยนายประเสริฐ บุตรมิตร เจ้าของแปลงโคกหนองนา และทีมงานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอเหนือคลอง ได้ร่วมให้ความรู้และวิธีการในการเกี่ยวข้าวและการปลูกผักสวนครัวแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เพื่อให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของของดิน “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุคปัจจุบัน

#ปลูกผักปลูกรักกับ พช.
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#Change For Good

(Visited 1 times, 1 visits today)