โครงสร้าง/บุคลากร

นายสงัด พืชพันธุ์

พัฒนาการจังหวัดกระบี่

นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายอภิชาติ จิตร์พานิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

-

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสุพิศ บุญทรง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสุนันทา เพชรพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายภวินท์ ทองทรัพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพนิตนาฎ ตานี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานประสานฯ

นาง ส.พรชนก แสงทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนงนภัส จุรักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายกิตติกร สุทธิพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุรภี ใจเกลี้ยง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเรวดี ชูทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสิริรัตน์ ศรีวัฒนวรัญญู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ ร.ต.พันธวีร์ ศรีสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตนากร ทองรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุธาทิพย์ วงษ์สินธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวธาริณี แก่นไกร

นักการตลาดรุ่นใหม่

นางสาวยุวัลดา ช่วยบำรุง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววันวิสาข์ เอียดประพาล

นักการตลาดรุ่นใหม่

นางสาวกรวิภา บุญศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

น.ส.กัญญ์วรา เฉียงตะวัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายจรูญ ละงู

พนักงานขับรถ

นายภควัฒน์ ทองมาก

นิติกร สกจ.กระบี่

นางสาวสุฮัยน่า เบ็ญอาหลี

นักจัดการงานทั่วไป สกจ.กระบี่

นางสาวสุภัคสา ล้อมกองแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี สกจ.กระบี่

นายพิชัย โยธาการ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางปวีณา สาโรจน์

แม่บ้าน

(Visited 69 times, 1 visits today)