โครงสร้าง/บุคลากร

นายสงัด พืชพันธุ์

พัฒนาการจังหวัดกระบี่

นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายบุญส่ง สถาพรจิตรกุล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

นายสุภัทร ขจรมาศบุษป์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายชวลิต ปุณณกิตติสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพนิตนาฎ ตานี

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุรภี ใจเกลี้ยง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางคันธรส รองรัตนพันธุ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวยุวดี มีล่าม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายภวินท์ ทองทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสิริรัตน์ ศรีวัฒนวรัญญู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสิริพรรณ แก้วนรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตนากร ทองรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุธาทิพย์ วงษ์สินธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวเรวดี ชูทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุจิรา สังข์ศิลป์ชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวยุวัลดา ช่วยบำรุง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.กัญญ์วรา เฉียงตะวัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายจรูญ ละงู

พนักงานขับรถ

(Visited 69 times, 1 visits today)