โครงสร้าง/บุคลากร

นายสงัด พืชพันธุ์

พัฒนาการจังหวัดกระบี่

นายอภิชาติ จิตร์พานิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายอภิชาติ จิตร์พานิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสุพิศ บุญทรง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นาง ส.พรชนก แสงทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสุนันทา เพชรพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายภวินท์ ทองทรัพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพนิตนาฎ ตานี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเรวดี ชูทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนงนภัส จุรักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายกิตติกร สุทธิพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุรภี ใจเกลี้ยง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.พันธวีร์ ศรีสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายดำรงเกียรติ กาญจนสุวรรณ์

นักพัฒนาชุมชน

นางสิริรัตน์ ศรีวัฒนวรัญญู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณัฐวุฒิ พึ่งหล้า

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวรัตนากร ทองรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริพร อยู่ปรีชา

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสุธาทิพย์ วงษ์สินธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวทิพย์กมล สังข์กรด

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวยุวัลดา ช่วยบำรุง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวประภัสสร จันทร์ทอง

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวกรวิภา บุญศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาววันวิสาข์ เอียดประพาล

นักการตลาดรุ่นใหม่

น.ส.กัญญ์วรา เฉียงตะวัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวจิราภา ฮะสุวรรณ

นักการตลาดรุ่นใหม่

นายจรูญ ละงู

พนักงานขับรถ

นายภควัฒน์ ทองมาก

นิติกร สกจ.กระบี่

นางสาวสุฮัยน่า เบ็ญอาหลี

นักจัดการงานทั่วไป สกจ.กระบี่

นางสาวสุภัคสา ล้อมกองแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี สกจ.กระบี่

นายพิชัย โยธาการ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางปวีณา สาโรจน์

แม่บ้าน

(Visited 69 times, 1 visits today)