โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดกระบี่

นายสงัด พืชพันธุ์

พัฒนาการจังหวัดกระบี่

084-8740603

นายประทิ่น เขียวผุด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

081-7539372

นางคันธรส รองรัตนพันธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

081-7539368

นางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

081-7539413

นางสุพิศ บุญทรง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

081-7539352

นางกมลวรรณ ฉายบัณฑิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางจิตรวรรณ ศิริประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางนงนภัส จุรักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพนิตนาฎ ตานี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเรวดี ชูทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตนากร ทองรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกิตติกร สุทธิพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ว่าง -

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอัมพิกา สุกทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ว่าง -

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นางสิริรัตน์ ศรีวัฒนวรัญญู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจุฑารัตน์ สมจริง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวยุวัลดา ช่วยบำรุง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกรวิภา บุญศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวสิรินาถ รัตนปรีดาพันธุ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายจรูญ ละงู

พนักงานขับรถ

นางสาวดนียา อับดุลลาเตะ

นิติกร สกจ.กระบี่

นางสาวสุฮัยน่า เบ็ญอาหลี

นักจัดการงานทั่วไป สกจ.กระบี่

นางสาวสุภัคสา ล้อมกองแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี สกจ.กระบี่

นายพิชัย โยธาการ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางปวีณา สาโรจน์

แม่บ้าน

(Visited 69 times, 1 visits today)