โครงสร้าง/บุคลากร

นายสงัด พืชพันธุ์

พัฒนาการจังหวัดกระบี่

นายประทิ่น เขียวผุด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายอภิชาติ จิตร์พานิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสุพิศ บุญทรง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวเรวดี ชูทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุนันทา เพชรพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายภวินท์ ทองทรัพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพนิตนาฎ ตานี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเจริญ ภิรมย์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นาง ส.พรชนก แสงทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางนงนภัส จุรักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสุรภี ใจเกลี้ยง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ พึ่งหล้า

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกิตติกร สุทธิพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสิริรัตน์ ศรีวัฒนวรัญญู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตนากร ทองรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายดำรงเกียรติ กาญจนสุวรรณ์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสุธาทิพย์ วงษ์สินธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวทิพย์กมล สังข์กรด

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวศิริพร อยู่ปรีชา

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวยุวัลดา ช่วยบำรุง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวประภัสสร จันทร์ทอง

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวกรวิภา บุญศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายจรูญ ละงู

พนักงานขับรถ

นายภควัฒน์ ทองมาก

นิติกร สกจ.กระบี่

นางสาวสุฮัยน่า เบ็ญอาหลี

นักจัดการงานทั่วไป สกจ.กระบี่

นางสาวสุภัคสา ล้อมกองแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี สกจ.กระบี่

นายพิชัย โยธาการ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางปวีณา สาโรจน์

แม่บ้าน

(Visited 69 times, 1 visits today)