โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดกระบี่

นายสงัด พืชพันธุ์

พัฒนาการจังหวัดกระบี่

084-8740603

นายประทิ่น เขียวผุด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

081-7539372

นายอภิชาติ จิตร์พานิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

081-7539368

นางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

081-7539413

นางสุพิศ บุญทรง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

081-7539352

นางกมลวรรณ ฉายบัณฑิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุนันทา เพชรพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายภวินท์ ทองทรัพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพนิตนาฎ ตานี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจิตรวรรณ ศิริประเสริฐ

นักพัฒนาชุมชน

นาง ส.พรชนก แสงทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางนงนภัส จุรักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสุรภี ใจเกลี้ยง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเรวดี ชูทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกิตติกร สุทธิพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสิริรัตน์ ศรีวัฒนวรัญญู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเจริญ ภิรมย์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวรัตนากร ทองรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุธาทิพย์ วงษ์สินธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวยุวัลดา ช่วยบำรุง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกรวิภา บุญศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายจรูญ ละงู

พนักงานขับรถ

นายภควัฒน์ ทองมาก

นิติกร สกจ.กระบี่

นางสาวสุฮัยน่า เบ็ญอาหลี

นักจัดการงานทั่วไป สกจ.กระบี่

นางสาวสุภัคสา ล้อมกองแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี สกจ.กระบี่

นายพิชัย โยธาการ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางปวีณา สาโรจน์

แม่บ้าน

(Visited 69 times, 1 visits today)