วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาค สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มั่นคงและมั่งคั่ง โดยปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งในภาพรวมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในระดับฐานราก (รากแก้ว) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการดำเนินงานดังกล่าว มีพัฒนากรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในระดับพื้นที่ครอบคลุมทุกตำบล/หมู่บ้าน เป็นผู้ถักทอและขับเคลื่อน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการคิด ตัดสินใจ และการดำเนินการตามภารกิจให้บรรลุผล ร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชนที่หลากหลาย

ยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission) 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน 2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน 3. ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
* เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข
2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
* เป้าประสงค์ : ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
* เป้าประสงค์ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
* เป้าประสงค์ : ชุมชนมีธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
* เป้าประสงค์ : องค์กรมีสมรรถนะสูงเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดกระบี่

กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภายใต้ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติมโตจากภายใน ประกอบด้วย
1. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแกัไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติมโตจากภายใน
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดกระบี่ (งบพัฒนาจังหวัดกละกลุ่มจังหวัด)
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคม น่าอยู่
ทีมสนับสนุน ได้แก่
ทีมที่ 1 รับผิดชอบอำเภอคลองท่อมและอำเภอเกาะลันตา ประกอบด้วย
1) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2) นางสิริพรรณ แก้วนรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3) นางพรธฤดี ไชยปรปักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ทีมที่ 2 รับผิดชอบอำเภอเมืองกระบี่และอำเภอเขาพนม ประกอบด้วย
1) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2) นางสาวญาณินท์ หงส์วรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3) นางสาวยุวดี มีล่าม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ทีมที่ 3 รับผิดชอบอำเภออ่าวลึก และอำเภอปลายพระยา ประกอบด้วย
1) หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2) นางพนิตนาฎ ตานี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3) นายสุเชต กิตติเรืองระยับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ทีมที่ 4 รับผิดชอบอำเภอเหนือคลอง และอำเภอลำทับ
1) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
2) นางศรัณย์นัทธ์ อมรกล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3) นางคันธรส รองรัตนพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มีหน้าที่

1. นิเทศ ติดตาม สนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดกระบี่ (งบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ โดยสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ช่วยเหลือ สนับสนุนประสานการดำเนินงานด้านวิชาการ ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ
3. สรุปผลการติดตามพร้อมรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 35 times, 1 visits today)