ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พช.เมืองกระบี่ ลงพื้นที่ ม.3 บ้ายไหนหนัง ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาคราม เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.เมืองกระบี่ ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นสตรีเทศบาลเมืองกระบี่ “ทำกระเป๋าผ้าแฮนด์เมด ลดโลกร้อน สู้วิกฤติโควิด 19” รุ่นที่ 2 ประเภท เงินอุดหนุน(ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี