ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ นางมัทยานี สมรูป พัฒนาการอำเภอลำทับ ร่วมติดตามการดำเนินงานการปรับพื้นที่ขุดสระน้ำตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นางมัทยานี สมรูป พัฒนาการอำเภอลำทับ ร่วมดำเนินการตรวจรับงานจ้างการปรับพื้นที่ขุดสระน้ำตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

"พช.เหนือคลอง ประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างฐานเรียนรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ”

กรมการพัฒนาชุมชน

พช. อ่าวลึก เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (รปภ.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่