ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่าย โคก หนอง นา พช.กระบี่ อบรมการเรียนรู้ การทำอาหารปลาจากวัสดุในท้องถิ่น ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้การดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ ในศูนย์เรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”   

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนและผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ฯ ระดับจังหวัด รับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 พร้อมนำสู่การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกระบี่