ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำทัพคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ เดินหน้าปฏิบัติการ “KRABI STEADY” จับมือทุกภาคส่วนช่วยเหลือและพัฒนาครัวเรือนเปราะบางด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่ (คจพ.) ครั้งที่ 3/2565